Disclaimer

VOORWAARDEN

De website www.yapp.nl (hierna te noemen “website”) wordt geproduceerd
en aangeboden door YAPP TV & Videoproducties (hierna te noemen “YAPP”).
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de
website door bezoekers.

TOEGANG

Bezoeker stemt in met deze voorwaarde door de website te bezoeken en te
gebruiken. Gebruik maken van deze website is enkel toegestaan volgens deze
voorwaarden. YAPP heeft te allen tijde het recht de exploitatie van de
website (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen en/of aan
anderen over te dragen of uit te besteden.

GEBRUIK

Bezoeker dient zich op te stellen conform hetgeen van een
verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
Bezoeker mag onder meer andere bezoekers niet hinderen of schade
toebrengen. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur
via deze website te verspreiden of anderszins beschikbaar te
stellen.

INFORMATIE

Aan de informatie zoals verstrekt kunnen geen rechten worden ontleent.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter
informatie van de bezoeker van de website. YAPP is niet verantwoordelijk
voor de inhoud of beschikbaarheid van andere websites of bronnen. YAPP
geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei
aansprakelijkheid  met betrekking  tot  de inhoud,
advertenties,  producten  of  ander  materiaal  op
dergelijke websites of bronnen.

COPYRIGHT

De volledig website is het exclusieve eigendom van YAPP. Niets van deze
website mag zonder schriftelijke toestemming van YAPP worden
verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden,
geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan YAPP of haar
licentiegevers. YAPP geeft de bezoeker van deze website de toestemming om
de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de
voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de
bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere
verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder
derden.

AANSPRAKELIJKHEID

YAPP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of
indirecte schade ten gevolge van toegang tot en gebruik of het niet kunnen
gebruiken van deze website en/of uit het afgaan op of gebruik van de
informatie die op deze website wordt verstrekt, tenzij het gevolg van opzet
of grove schuld aan de zijde van YAPP. In de voornoemde gevallen van opzet
of grove schuld zal de aansprakelijkheid van YAPP te allen tijde beperkt
zijn tot vergoeding van directe schade. YAPP aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot alle andere kwesties in verband met de
website.

OVERIGE

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ingeval een of
meer onderdelen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven
de overige voorwaarden volledig van kracht.

YAPP  |  Pieter Braaijweg 73, 1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht  | T. +31 (0)20 775 2442  |  KvK Amsterdam: 34277168